คณะศิลปนาฏดุริยางค์ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม




วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และครอบคลุมกสรดำเนินงาน 3 มิติ คือ ด้านยึดมั่นในหลักธรรมคำสอทางศาสนา การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย เพื่อขับเคลื่อนสู่การบริหารองค์กรคุณธรรม

รูป




วันที่โพส : 2022-05-23 16:12:22
โพสโดย : Admin