สานวัฒนธรรมองค์กร สานพลังครอบครัว สานจิตวิญญาณแห่งศิลปิน "พิธีมอบผ้าตำราศิลป์
สานวัฒนธรรมองค์กร สานพลังครอบครัว สานจิตวิญญาณแห่งศิลปิน "พิธีมอบผ้าตำราศิลป์

คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และ พิธีมอบผ้าตำราศิลป์อันสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดยครั้งนี้คณะศิลปนาฏดุริยางค์ได้ดำเนินการตามประกาศและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของในการฝ่าวงล้อมวิกฤตโควิดไปด้วยกันกับพลโลก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

รูปวันที่โพส : 2021-06-09 13:22:04
โพสโดย : Admin