เกี่ยวกับหน่วยงาน > วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
วิสัยทัศน์

    คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มุ่งมั่นสร้างศิลปิน นักวิชาการ ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ที่มีคุณภาพในการอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ องค์ความรู้ และนวัตกรรม งานศิลป์ ภายใต้แนวปฏิบัติวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ให้เป็นฐานรากวัฒนธรรมของแผ่นดินที่ยั่งยืน พันธกิจ

    1. จัดการหลักสูตรและการเรียน การสอนด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ในรูปแบบอนุรักษ์ และสร้างสรรค์สู่การสร้างบัณฑิต ด้านศิลปิน และนักวิชาการ 

    2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมงานศิลป์ และองค์ความรู้คู่แผนดินด้านศิลป นาฏดุริยางค์

    3. ให้บริการวิชาการด้าน นาฏดุริยางค์ในระดับ ชุมชนและสังคม

    4. สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของแผ่นดิน 

    5. พัฒนาระบบบริหารเชิงรุกที่ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการบริหาร และหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ แนวปฏิบัติวิถีชีวิตใหม่ (New Normol) วัตถุประสงค์

     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีอำนาจหน้าที่ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอนการแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่นเป้าหมายสู่ความสำเร็จ 

    บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาองค์กร เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพต่อองค์กรและสังคมไทย ภายใต้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป้าประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

    - มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 

    - มีทักษะอาชีพสู่ความเป็นมืออาชีพ 

    - มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ศิลปะ 

    - เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

2. สร้างผลิตผลด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ทั้งในระดับองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ต่อยอด เพื่อสร้างคุณค่า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ด้านการเป็นฐานรากด้านงานอนุรักษ์และสร้างสรรค์ รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

3. สร้างผลสัมฤทธิ์จากการบริหาร เชิงรุกเพื่อเพิ่มปัจจัยนําเข้าและ ประสิทธิภาพของผลผลิต ภายใต้แนวปฏิบัติวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)