เกี่ยวกับหน่วยงาน > แผน/งานโครงการ


ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)
2562 ค่ายดุริยางคศิลป์ 25,000
2562 ค่ายนาฏศิลป์ 25,000
2562 แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ 10,000
2562 บริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 20,000
2562 ปฐมนิเทศน์ 20,000
2562 ปฐมนิเทศน์อาจารย์ใหม่ 5,000
2562 ปรับพื้นฐานด้านดุริยางคศิลป์ 15,000
2562 ปรับพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ 15,000
2562 ปัจฉิมนิเทศ 20,000
2562 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 25,000
2562 พัฒนาทักษะและศักยภาพนักศึกษา 130,000
2562 พัฒนาบุคลากร 80,000
2562 พัฒนาบุคลากรด้านงานบริหาร 74,000
2562 พัฒนาบุคลากรด้านงานวิชาการ 128,000
2562 พัฒนาระบบประกันคุณภาพ 20,000
2562 ศิลปนิพนธ์ 40,000
2562 สนับสนุนตีพิมพ์บทความวารสารทางวิชาการ 10,000
2562 สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 10,000
2562 บริการวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 20,000
2562 รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 12,150