เกี่ยวกับหน่วยงาน > แผน/งานโครงการ


  
ไฟล์แนบ

1. แบบฟอร์มการเขียนโครงการคณะศิลปนาฏดุริยา.pdf
2. 2.แผนงานโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ประจำ.pdf
3. แผนงานโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ประจำ.pdf
4. แผนการเงิน 2560 - 2564.pdf
5. 1.ปก แผนบริหารบุคคล.pdf
6. 2.แผนบริหารบุคลากร 2.64.pdf
7. 3.การเชื่อมโยงประเด็นยุทธ์ของสถาบันกับคณะ.pdf
8. 4.ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร.pdf
9. 5. กระบวนการติดตาม.pdf