เกี่ยวกับหน่วยงาน > แผนปฏิบัติงาน


แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปนาฏดุริยางค์ประจำปีงบประมาณ 2564  
ไฟล์แนบ

1. 1.ปกคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศ.pdf
2. 2. คำนำ2.64 แผนปฏิบัติราชการ.pdf
3. 3.แผนปฏิบัติราชการ 2564.pdf
4. 4.แผนผังเชื่อมโยงวิสัยทัศน์สู่แผนการปฏิบั.pdf
5. 5.ปรับแบบฟอร์ม-ปรับหลังประชุมหลัง conference แก้ 18.2.pdf
6. 6.บทที่ 5 แผนปฏิบัติราชการ.pdf