เกี่ยวกับหน่วยงาน > ข้อมูลจำเพาะ


คณะ                          ศิลปนาฏดุริยางค์

ชื่อสถาบัน               สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สังกัด                        กระทรวงวัฒนธรรม

ที่ตั้ง                           เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

ปีสถาปนาคณะ      พุทธศักราช 2542

ปรัชญา                    สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนา (Creating Knowledge for Developmen) 
สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Creating Knowledge for Development Wisdom for change)                                                                                เครื่องหมายประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นรูปพระพิฆเณศวร์ ประทับนั่งในลักษณะเฉียงเล็กน้อยในกรอบวงกลม

ด้านบนมีลวดลายไทยยกสูง ด้านล่างกรอบเป็นริบบิ้น ภายในมีชื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์          สีประจำคณะ                  สีส้ม

          ผู้บริหารคนแรก            รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

          ผู้บริหารคนปัจจุบัน         รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ