เกี่ยวกับหน่วยงาน > ประวัติคณะศิลปนาฏดุริยางค์


 

      คณะศิลปนาฏดุริยางค์เป็นคณะวิชาหนึ่งในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีหน้าที่ผลิตศิลปิน  นักวิชาการ  นักบริหารจัดการด้านนาฏศิลป์  ดนตรีไทยและคีตศิลป์ไทย  เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ  เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรนี้  ซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตลอดหลักสูตรเป็นเวลา 2 ปี ใน 3 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย  สาขาวิชาดนตรีไทย และสาขาวิชาคีตศิลป์ไทยในปีการศึกษา  2547  คณะวิชา  ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต (4 ปี)  โดยเปิดการเรียนการสอนเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย  ต่อมาในปีการศึกษา 2548  คณะวิชาได้ทำการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดนตรีไทย  และคีตศิลป์ไทย ตามลำดับ          ต่อมาในปีการศึกษา 2550  คณะวิชา  ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน เพิ่มอีก 1 สาขา  โดยแบ่งเป็น  3  แขนงวิชา  คือ  แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน  และแขนงวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน  โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนเครือข่าย  ณ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด  และวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ดังนั้นปีการศึกษา  2550-2552  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต เป็น 2 หลักสูตร  ได้แก่
  1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย  3  สาขาวิชา คือ1.1  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย1.2  สาขาวิชาดนตรีไทย1.3  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย     2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต  (4 ปี) ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา  คือ2.1  สาชาวิชานาฏศิลป์ไทย2.2  สาขาวิชาดนตรีไทย2.3  สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย2.4  สาชาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านแบ่งเป็น  4  แขนงวิชา  คือ2.4.1  แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน      2.4.2  แขนงวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน2.4.3  แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ      2.4.4  แขนงวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ          ในปีการศึกษา  2558 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต เป็น 4 หลักสูตร  ได้แก่หลักสูตรศิลปบัณฑิต ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา   คือ
  1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

  2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย

  3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย

  4. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน-แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน-แขนงวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคอีสาน-แขนงวิชาศิลปะดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ-แขนงวิชาศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือในปีการศึกษา  2560 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานการอุดมศึกษา ที่ต้องมีการดำเนินการปรับปรุงในรอบ 5 ปี โดยการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต ไดมีการปรับปรุงเป็น 2 หลักสูตร  ได้แก่หลักสูตรศิลปบัณฑิต ประกอบด้วย 3 สาขาวิชา   คือ
  1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

  2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย

  3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา   คือ
  1. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

  2. หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย                           คณะศิลปนาฏดุริยางค์  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบพันธกิจ และนโยบายของสถาบัน โดยพยายามเน้นการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นสำคัญ และได้มีการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพให้ครบภารกิจของคณะศิลปนาฏดุริยางค์  จึงเร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในให้ครบภารกิจของคณะศิลปนาฏดุริยางค์  ในด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพและการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์  และยุทธศาสตร์ที่คณะศิลปนาฏดุริยางค์กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ


รูปภาพ

1 / 2
2 / 2