เกี่ยวกับหน่วยงาน > ส่วนงานภายในคณะศิลปนาฏดุริยางค์


เบอร์โทรคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 0989241635Facebook Fanpage : คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์Line Officail Acount : FMD Officail l ID @344hfofr (มี@ด้วย) หมายเลขติดต่อภายใน

601 ฝ่ายวิชาการคณะศิลปนาฏดุริยางค์

604 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

605 ภาควิชาดุริยางคศิลป์

606 สำนักงานคณบดี

607 ภาควิชานาฏศิลป์ไทย

714 ฝ่ายการเงินและพัสดุ

119 ฝ่ายแผนและนโยบาย/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

120 ห้องสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค์