เกี่ยวกับหน่วยงาน > ส่วนงานภายในคณะศิลปนาฏดุริยางค์


เบอร์โทรคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 02-2244-704  โทรสาร 02-2252-103

หมายเลขติดต่อภายใน

601 ฝ่ายวิชาการคณะศิลปนาฏดุริยางค์

604 ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

605 ภาควิชาดุริยางคศิลป์

606 สำนักงานคณบดี

607 ภาควิชานาฏศิลป์ไทย

714 ฝ่ายการเงินและพัสดุ

119 ฝ่ายแผนและนโยบาย/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

120 ห้องสมุดคณะศิลปนาฏดุริยางค์