เกี่ยวกับหน่วยงาน > วัฒนธรรมคณะศิลปนาฏดุริยางค์


วัฒนธรรมคณะ ก้าวสู่ความสำเร็จ : To be Success (2020 - 2024)1) นำหน้า (Change Leader)  ต้องพัฒนาให้คณะฯ เป็นผู้นำททางความคิด สร้างความแตกต่าง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล นำเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้มุ่งการดำเนิน ตามพันธกิจ มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นทวีคูณ2) นุ่มนวล (Softy) การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องไม่สร้างความขัดแย้ง เน้นการสื่อสารเชิงบวก3) แน่วแน่ (Firmly) มีความมุ่งมั่นในเป้าหมายไม่ท้อถอย4) แนะนำ (Suggest) สร้างระบบสื่อสารองค์กรณ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ ได้รับการปรึกษา การรับรู้สู่ความสำเร็จร่วมกัน5) เหนียวแน่น (Closely) ปลูกฝังการทำงานเป็นทีม สมานสามัคคี ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว6) โน้มน้าว (Persuade) สร้างการยอมรับ สร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากร เกิดแรงบันดาลใจ ในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความสำเร็จ7) หนุนเนื่อง (Continuity) ปฏิบัติการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้การสนับสนุน ติดตาม ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาให้การดำเนินงานในทุกพันธกิจดีขึ้นตลอดเวลา