เกี่ยวกับหน่วยงาน > อัตลักษณ์นักศึกษา


อัตลักษณ์ของบัณฑิต คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์คือ"

มืออาชีพงานศิลป์"