ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1. ประกวดราคาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายจำนวน 1 ระบบ


รายละเอียด

2. ร่างประชาพิจารณ์ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่ายจำนวน 1 ระบบ


รายละเอียด

3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบันทึกเสียง พร้อมครุภัณฑ์ อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์


รายละเอียด

4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ดนตรี จำนวน 31 รายการ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียด

5. ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และตกแต่งภายใน อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์


รายละเอียด

6. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องบันทึกเสียง พร้อมครุภัณฑ์ อาคารคณะศิลปนาฏดุริยางค์


รายละเอียด

7. ประกาศผู้ชนะกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


รายละเอียด