กิจกรรมและโครงการของนักศึกษา

1. พิธีมอบผ้าตำราศิลป์ และปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564


รายละเอียด

2. โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563


รายละเอียด

3. โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


รายละเอียด

4. โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3


รายละเอียด

5. โครงการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีในศัตวรรษที่ 21


รายละเอียด