ผลงานการจัดการแสดงและบรรเลงในประเทศ

1. ภาพระหว่างการซ้อมใหญ่การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ ชุด ลักษมีสีดา


รายละเอียด

2. โครงการนิทรรศการด้านดุริยางคศิลป์ไทย Music in new normol way of live


รายละเอียด

3. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


รายละเอียด

4. งาน "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ระหว่างวันที่ 5 -6 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


รายละเอียด

5. วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขับเคลื่อนการบริการวิชาการด้านการเผยแพร่การบรรเลงดุริยางคศิลป์ ผ่านการบันทึกการบรรเลง-ขับร้อง ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรายการสืบสานเสียงศิลป์


รายละเอียด

6. วันที่ 30 มีนาคม 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ได้นำการแสดงชุด ตอแบ๋ตั้ว จัดแสดงในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ไอคอนสยาม


รายละเอียด

7. 30 มีนาคม 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์บันทึกการบรรเลง-ขับร้อง ถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี


รายละเอียด

8. 12 มีนาคม 2564 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำการแสดงสร้างสรรค์ชุด ผืนไท เข้าร่วมทำการแสดงเนื่องในโครงการสังคีตศาลายา ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 จัดโดย วิทยาลัยนาฏศิลป ณ เวทีสีงคีตศาลายา วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


รายละเอียด

9. บันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทย 8 - 10 มี.ค. 2564


รายละเอียด

10. คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นำโดยคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ บันทึกท่ารำต้นแบบสำหรับใช้ในการประกวดนาฏยวาทิต โดยต้นแบบครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร และ อาจารย์คัทรียา ประกอบผล


รายละเอียด