ผลงานการจัดการแสดงและบรรเลงต่างประเทศ

1. การเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย เนื่องในงานวันชาติและเทศกาลอาหารไทย ณ  สถานเอกอัครทูต และโรงแรมมาริออท กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน ปี 2562


รายละเอียด

2. การแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานสงกรานต์ไทย - ปีใหม่ลาว ประจำปี 2562


รายละเอียด

3. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2562


รายละเอียด

4. เทศกาลศิลปะอาเซียน (ASEAN Ministers Responsible For Culture and the Arts: AMCA) ครั้งที่ 8 ณ  Prambanan Open Air Theatre และ Taman Budaya Yogyakarta


รายละเอียด

5. การแสดงนาฏศิลป์ เนื่องในโอกาสปีแห่งวัฒนธรรมไทย - ตุรกี พ.ศ. 2561


รายละเอียด

6. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศระบบดิจิทัล ครั้งที่ 4 งานเทศกาลไทยและเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ  เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2561


รายละเอียด

7. การประชุม ผู้นำความคิดริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ปี 2561


รายละเอียด

8. เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2561 ณ ย่านการค้า เขตซินอี้ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน


รายละเอียด

9. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : นครหลวงเวียงจันทน์ ปี 2561


รายละเอียด

10. านการประชุมรณรงค์การเข้าร่วมสมาชิกองค์การทางทะเล (IMO) ณ อาคาร IMOกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2560


รายละเอียด