ข่าวสารบุคลากร

1. ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ รอบ 3 เดือน นายฉันทัช ว่องชัยสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ


รายละเอียด

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน


รายละเอียด