โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2562
โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

และวิทยาลัยศิลปศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ กรุณามาต้อนรับคณะนาฏศิลป์ไทย ณ ที่พัก และประสานรายละเอียดการจัดการแสดงร่วมกัน ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยศิลปศึกษา

รูป
วันที่โพส : 2020-06-30 23:13:37
โพสโดย : Admin