องค์ความรู้ รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ :ชุดกลมนารายณ์
บันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2560

 

รูป
วันที่โพส : 2020-06-09 21:17:16
โพสโดย : Admin