สโมสรนักศึกษาคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ประจำปี พ.ศ. 2562
นายพีมะ โพธิพิน                                  นายกสโมสรนักศึกษา

นายวิรัตน์ คำเนตร                                อุปนายกคนที่ 1

นายอดิศร เล็กเเข                                 อุปนายกคนที่ 2

นางสาวฐาป์ปาณี อภิมีมงคลสิริ          เหรัญญิก

นางสาวอรจิรา พันธุโพธ์                      เลขานุการ

รูป
ไฟล์แนบ 2562.jpg
วันที่โพส : 2020-05-26 15:32:13
โพสโดย : Admin