โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อศิลปินยุคใหม่เพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพด้านงานศิลป์ภายหลังการสำเร็จการศึกษา โดยคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สายทองคำ เป็นประธานในการเปิด ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณ ชูเสน ประธานหลักสูตรดุริยางคศิลป์ เป็นตัวแทนกล่าวรายงาน วันที่ 19 มีนาคม 2564

รูป

ไฟล์แนบ 160604142_1575238566004735_927565965112758412_n.jpg
วันที่โพส : 2021-09-10 02:56:15
โพสโดย : Admin