โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ มอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ คงถาวร ดำเนินการเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ในการนี้นายวรวุฒิ เลิศอุทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป แผนและนโยบาย กล่าวรายงาน โดยโครงการดังกล่าวสนองนโยบายตามพันธกิจที่ 1 ด้านการจัดการหลักสูตรด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2564

รูป

ไฟล์แนบ 158634441_1567327076795884_1826333579890870560_n.jpg
วันที่โพส : 2021-09-10 02:56:15
โพสโดย : Admin