โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนโยบายคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ ตามพันธกิจที่ 1 ด้านการจัดการหลักสูตรด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ภายใต้โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การออกไปปฏิบัติงาน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2564

รูป

ไฟล์แนบ 157305040_1565936690268256_4836177039137341799_n.jpg
วันที่โพส : 2021-09-10 02:56:15
โพสโดย : Admin