โครงการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีในศัตวรรษที่ 21
คณะศิลปนาฏดุริยางค์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนโยบายคณบดีรองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สายทองคำ ตามพันธกิจที่ 1 ด้านการพัฒนานักศึกษาใน ศตวรรษที่ 21 และ ไทยแลนด์ 4.0 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อต่อยอดใรการจัดการเรียนการสอนและการนำไปต่อยอดในกาตสร้างรายได้ตามวิถี New Normal ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยี วันที่ 5 มีนาคม 2564

รูปไฟล์แนบ 157580806_1565578810304044_4445647181526769165_n.jpg
วันที่โพส : 2021-08-20 16:04:14
โพสโดย : Admin