องค์ความรู้ อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง : ช้าปี่
บันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ไทย

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2561

รูป

วันที่โพส : 2020-06-10 10:18:18
โพสโดย : Admin